http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้ติวนายสิบตำรวจ 58 นายสิบตำรวจ 55 - 57

คอร์สติวเข้มนายสิบตำรวจ

รายชื่อลูกศิษย์ที่สอบผ่าน

นายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 (บางส่วน)

น.ส. กมลชนก สีหวรนันท์ 121 คะแนน บชศ (สาย) สพฐ.10 ลำดับที่ 25
นาย นริศพงษ์ ขุนศรี 103 คะแนน ภาค 2 ลำดับที่ 36
นาย ณรงค์เดช วงศ์จรุงโรจน์ 103 คะแนน บชน ลำดับที่ 50
นาย พีรภัทร์ พงษ์พันธ์ 100 คะแนน บชน. ลำดับที่ 93
นาย ชาญวิทย์ กฤติยาเมธากุล 99 คะแนน บชน. ลำดับที่ 111
นาย ธนากร ศิริไทยเจริญสุข 94 คะแนน บชน ลำดับที่ 231
นาย เจษฎา ศรีวรรณ 94 คะแนน ภ.8 ลำดับที่ 124
นาย สยมภู ชื่นวงศ์ 90 คะแนน บชน ลำดับที่ 363
นาย ภูวดล อยู่มา 86 คะแนน บชน ลำดับที่ 626
นาย กฤษณะ ชุมแสง 87 คะแนน ภ.1 ลำดับที่ 439
นาย รฤกฤษณ์ เชื้อนิล 85 คะแนน ตชด. ลำดับที่ 457
นาย ฤทธิชัย หนูยัง 88 คะแนน ศชต.6 ลำดับที่ 97
นาย อวิรุทร์ เนียมบุญเจือ 83 คะแนน บชส. ลำดับที่ 87
นาย ปฏิภาณ เปี่ยมอยู่สุข 82 คะแนน บชน.ลำดับที่ 953
นาย อนุสิทธิ์ ขำวงษ์ 86 คะแนน ตชด. ลำดับที่ 86
นาย นภดล ขำวงษ์ 81 คะแนน บชน. ลำดับที่ 1109
นาย ธนาพัทธ์ ศรีหล้าเดโช 80 คะแนน ภ.2 ลำดับที่ 652
นาย นครินทร์ ชัยชนะ 70 ตะแนน ศชต.6 ลำดับที่ 1156
นาย วสันต์ ช่างทอง 79 คะแนน บชน ลำดับที่ 1430
นาย พิษณุ มั่นคง 84 คะแนน บชน. ลำดับ 832
นาย พงศ์ภัค ขุนทอง 80 คะแนน ปส.ลำดับที่ 109
นาย ศราวุธ อุชุภาพ 74 คะแนน ตชด. ลำดับที่ 1925
นาย เจษฎา จีนสันเทียะ 78 คะแนน บชน.
นาย พาศกร สาแก้ว 80 คะแนน ภ.1 ลำดับที่955
นาย วรวิช เอมวัฒน์ 78 คะแนน ภ.8 ลำดับที่ 894
นาย ธนา ก้อนจันเทศ 88 คะแนน ภ.1 ลำดับที่ 382
นาย ทรงวุฒิ อ่อนเที่ยง 87 คะแนน ภ.7 ลำดับที่ 226
นาย พรธิวา น่วมแม่ 98 คะแนน บชน. ลำดับที่ 137
นาย อลงกรณ์ จีนจำรัส 94 คะแนน ภ.7 ลำดับที่ 94
นาย ธีรสิทธิ์ นินายชอบ 83 คะแนน บชน.ลำดับที่ 885
นาย ทนุศิษฏ์ ถนนทอง 83 คะแนน บชน.ลำดับที่ 928
นาย คีรวัฒน์ ดีธงทอง 80 คะแนน บชน. ลำดับที่ 1249
นาย ภานุพงษ์ ภูพิมทอง 78 คะแนน บชน. ลำดับที่ 1256
นาย ปัณณทัต ปานเพ็ชร 93คะแนน บชน.2ลำดับที่271 
นาย มารุพงษ์ เพชรดี ภ.8
นายพีรภัทร์ พงษ์พันธ์ 100 คะแนน บช.น. ลำดับที่ 93
นายภานุพงษ์ ภูพิมทอง 78 คะแนน บช.น. ลำดับที่ 1526
นายเอกชัย สาเลศ 84 คะแนน บช.ส. ลำดับที่ 72
นายวัชระ อุดมรักษ์ บช.น. ลำดับที่ 1116

                      นายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 (บางส่วน)

นายนภดล วงศ์ดี        
นายทนงศักดิ์ โพธิ์มะฮาด        
นายสิทธิศักดิ์ ละวรรณวงษ์
นายสิทธิเกียรติ พรมแสง
นายสัจจาวุธ นิตย์สง่า
นายรัตนพล สุริยะเดช
นายสุรศักดิ์ จันทร์ลา
นายประเสริฐศักดิ์ วรมูล
นายสันติภาพ จันทรา
นายณัฐดนัย ดำเนินธรรม
นายบัญชา เหล็กแท้
นายณัฐวัฒิ บุญนิยม
นายวชิรพันธ์ สถาพรจิตรกุล

นายสิบตำรวจ ประจำปี 2555 (บางส่วน)

สายป้องกันและปราบปราม

น.ส. ธรรมิกา คุณตะโย           - ตชด. (นสต.2) 82 คะแนน

น.ส. วราภรณ์ เหลืองจารุ         - ตชด. (นสต.2) 79 คะแนน

น.ส. คณศร แพงศรี                - บช.น. (นสต.2) 76 คะแนน

น.ส. นัฏฐิดา พันธมาศ            - บช.น. (นสต.2) 70 คะแนน

น.ส. พิมพ์สุภา พาศิริ              - ภ.4 (นสต.2) 74 คะแนน

น.ส. ภรภัสสรณ์ ปราบริปู        - บช.น. (นสต.2) 70 คะแนน

นาย ธีรพงศ์ เกษตรสินธุ์         - บชศ. (นสต.1) 71 คะแนน

นาย ธีระพงษ์ วงษ์ศา             - ภ.1 (นสต.1) 81 คะแนน

นาย เกริก เส็งตากแดด          - ภ.1 (นสต.1) 73 คะแนน

นาย ธีรวุธ บรรหาร                 - ภ.1 (นสต.1) 71 คะแนน

นาย อาทิตย์ สามหาดไทย      - ภ.1 (นสต.1) 71 คะแนน

นาย สิทธิศักดิ์ ภิญญชาติ       - ภ.1 (นสต.1) 70 คะแนน

นาย เกรียงสิทธิ์ สังขันต์         - ภ.1 (นสต.1) 70 คะแนน

นาย จรัสพงษ์ ครชาตรี           - ภ.1 (นสต.1) 68 คะแนน

นายจักรพงษ์ แม้นเมฆ            - ภ.1 (นสต.1) 68 คะแนน

นาย พงษ์ดนัย ชมจันทร์         - ภ.1 (นสต.1) 67 คะแนน

นาย รวิภาส นิสา                   - ภ.1 (นสต.1) 67 คะแนน

นาย อโนชา ฉิมสุนทร            - ภ.1 (นสต.1) 66 คะแนน

นาย ภูเมศ บัวอ่อน                 - ภ.1 (นสต.1) 65 คะแนน

นาย นิชคุณ พวงพิลา             - ภ.1 (ปส.7) 78 คะแนน

นาย ยรรยง สามารถ               - ภ.1 (ปส.7) 71 คะแนน

นาย สันติชัย น้อยจันทร์ทึก     - ภ.2 (นสต.1) 85 คะแนน

นาย เฉลิมพล สุทธิตังกวิเชียร - ภ.2 (นสต.1) 69 คะแนน (ศิษย์เก่าหลักสูตรนักเรียนจ่าอากาศ)

นาย สุรพงษ์ เพ็งพันธุ์             - ภ.2 (นสต.1) 68 คะแนน

นาย ณัฐพงษ์ องอาจ              - ภ.2 (นสต.1)

นาย วิริยะ ประทุมทราย           - ภ.2 (นสต.1) 67 คะแนน

นาย นิพนธ์สวัสดิ์ สร้อยสุวรรณ - ภ.2 (ตชด.6) 74 คะแนน

นาย ปฏิวัติ วงศ์หอม               - ภ.2 (ตชด.6) 73 คะแนน

นาย ณัฐพล สารทอง              - ภ.2 (ตชด.6) 60 คะแนน (ศิษย์เก่าหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ)

นาย สมพงษ์ จรูญภักดิ์            - ภ.2 (บช.น.5) 74 คะแนน

นาย เอกลักษณ์ แสงเพ็ง         - ภ.3 (นสต.1) 81 คะแนน

นาย ศิขรินทร์ สะอาด             - ภ.3 (นสต.1) 81 คะแนน

นาย วัชรวิทย์ ศรีนิล               - ภ.3 (บช.น.5) 86 คะแนน

นาย มนัสพงษ์ ไตรทิพย์         - ภ.3 (บช.น.5) 72 คะแนน

นาย อภิศักดิ์ สิงห์เทียน          - ภ.3 (บช.น.5) 68 คะแนน

นาย ชวลิต นามไว                 - ภ.3 (บช.น.5) 66 คะแนน

นาย มานะ รวมพร้อม              - ภ.3 (บช.น.5) 60 คะแนน

นายไชยยันต์ ไทยลาว            - ภ.3 (บช.น.5) 58คะแนน 

นายกิตติศักดิ์ ตอสกุล             - ภ.3 (บช.น.5) 56 คะแนน

นายณัฐพงศ์ กิตติขจร             - ภ.6 (นสต.1) 74 คะแนน

นาย จิตรภาณุ ทั่งเรือง           - ภ.6 (นสต.1) 70 คะแนน 

นาย ณัฐวุฒิ ธิชากร                - ภ.7 (นสต.1) 70 คะแนน

นาย ศิรชัช ศักดิ์เพชร             - ภ.7 (นสต.1) 67 คะแนน

นาย ศิวะ ช่วยชูหนู                 - ภ.7 (ตชด.6) 79 คะแนน

นายธีระพงษ์ พิมพา                - ภ.7 (ตชด.6) 68 คะแนน

นาย ชัยเวศน์ ไหลหลั่ง           - ภ.7 (ตชด.6)

นาย นุกูล ลีลา                      - ภ.7 (บช.ส.9) 60 คะแนน

นาย อรุณ เชยชื่นจิตร             - ภ.7 (บช.ส.9) 57 คะแนน

นาย ยุทธนา ศรีชนะ               - ภ.7 (บช.ส.9) 56 คะแนน

นาย สุรศักดิ์ พลชนะ              - ภ.7 (บช.ส.9) 50 คะแนน

นาย แพร กุลบุตร                  - ภ.7 (บช.ส.9) 45 คะแนน

นาย ชรินทร ร้อยแก้ว              - ภ.7

นาย กฤษฎา ขามฝาด            - ศชต.10 77 คะแนน

นาย ปัญญาวุฒิ หนูกลิ้ง          - ศชต.10 75 คะแนน

นาย ภานุวัฒน์ แสงสม


สายอำนวยการและสนับสนุน

น.ส. กมลชนก บำรุงพงศ์       - บชศ. (อก.3) 92 คะแนน

น.ส. รพีพรรณ ศรีเสงี่ยม        - บชศ. (อก.3) 89 คะแนน

น.ส. สุภัค ไพเราะ                 - บชศ. (อก.3) 82 คะแนน

น.ส. ณัชชา เหล่าการ            - สตม. (ตม.4) 87 คะแนน

*รายชื่อ ๆ น้องคนใดไม่มีหรือตกหล่นไป รบกวนช้วยแจ้งด้วยนะครับ ^^*

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view